Samsung Monobloc 12kW (R32)

4,822.00 8,157.93  su PVM

Samsung oras-vanduo 12kW monoblokinis trifazis šilumos siurblys su vidiniu valdymo bloku.

Įrenginio instrukcija PDF formatu

 

Išvalyti
Pasiklausti

Aprašymas

SAMSUNG ekologiška šildymo sistema sauganti gamtą, kurioje mes gyvename.

Švaresnė ir sveikesnė aplinka Jums ir ateities kartoms.

EHS Mono – tai paprastas ir patogus naudojimas. Mažesnis, kompaktiškesnis ir lengvesnis išorinis blokas žymiai sumažina montavimo laiką ir išlaidas. EHS Mono išoriniame bloke sumontuotas vandens blokas, todėl patalpoje nebelieka hidro modulio.

Samsung EHS Mono užtikrina net 90% sistemos galingumo esant -10 C ir patikimą apsaugą nuo užšalimo iki -20 C.

Oras – vanduo sistema gali ne tik ruošti karštą vandenį, šildyti, bet ir vėsinti/šaldyti patalpas.

Samsung EHS sistemose naudojamas paprastas,bet daug funkcijų turintis pultas, kuriuo galima ne tik nustatyti pageidaujamus rėžimus, bet ir matyti energijos suvartojimo efektyvumą.

 • EHS R32 „Mono” valdymo komplektas
 • Su nuotoliniu valdymo pultu (MWR-WW10N) ir srauto jutikliu
 • Montavimo dėžė su valdymo spausdintinės plokštės mazgu
 • Išleidimo ir grįžtamojo vandens jutikliai
 • Butinio karšto vandens jutiklis
 • Tinklo matmenys (P x A x G) 290 x 110 x 370 mm

Naudo­jant „Sam­sung Mono“ kont­ro­linį rinkinį, „EHS Mono“ galima prijungti prie trečiųjų šalių įran­gos, pvz., buiti­nio karšto vandens (DHW) talpyk­los.

„Mono“ valdymo komp­lektą sudaro valdik­lis, srauto jutik­lis, DHW jutik­lis ir išėjimo bei grįž­ta­mojo vandens jutik­liai.

 • Tai inte­gruo­tas šildymo ir buiti­nio karšto vandens tiekimo spren­di­mas.
 • Per intui­ty­vųjį spal­voto ekrano jutik­linį valdiklį galima stebėti ener­gi­jos suvar­to­jimą.
 • Prie­kyje sumon­tuo­tas tech­ni­nės prie­žiū­ros lange­lis paleng­vina tech­ninę prie­žiūrą.
 • 2 zonų valdy­mas, tinka­mas grindų šildy­mui ir radia­to­riams.
 • Sieki­nat užtik­rinti nuola­tinį šildymą, pridė­tas atsar­gi­nis šildy­tu­vas.

Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Modelio numeris: AE120RXYDEG/EU

Nominali galia šildant A7/W35:  12kW

Nominali galia vėsinant A35/W18:  12kW

Elektros galia (Nominali) šildant A7/W35: 2.650W

Elektros galia (Nominali) vėsinant A35/W18: 2.770W

COP (Nominalus šildymas) A7/W35: 4,53

EER (Nominalus vėsinant) A35/W18: 4,33

Vandens tiekimo temperatūra šildymo rėžime: 15~65℃

Vandens tiekimo temperatūra vėsinimo rėžime: 5~25℃

Darbinė lauko temperatūra šildant namus: -25~35℃

Darbinė lauko temperatūra vėsinant namus: 10~46℃

Darbinė lauko temperatūra šildant buitinį vandenį: -25~43℃

Elektros įtampa: 3Ф 380~415V, 50Hz

Kompersoriaus tipas: BLDC dvigubo rotoriaus

Garso slėgis šildant: 50 dB(A)

Garso slėgis šaldant: 50 dB(A)

Garso galia šildant: 64 dB(A)

Garso galia šaldant: 65 dB(A)

Masė: 110 kg

Matmenys (PlotisxAukštisxGylis): 940 x 998 x 330 mm

Šaltnešis: R32

Gamyklinis užpildymas tCO₂e: 1,49

Gamyklinis užpildymas: 2,20kg 

Papildoma informacija

Galimi Pasirinkimai

12kW monoblokas, 12kW monoblokas + 260l šildytuvas