Akcija!

Samsung Nordic Essential Arise 2.6kW / 3.5kW

993.00 1,091.00  su PVM

‘‘Samsung“ N-serijos kondicionieriai pritaikyti šaltesniam klimatui, todėl lengvai veikia net prie -30°C temperatūros.

 • Nordic serija – šildymas iki -30 °C
 • Šildymo palaikymas nuo 8 ℃ iki 30 ℃.
 • SEER (Vėsinimui) ,net 6!
 • SCOP (šildymui) 4.3
 • „Good Sleep“ reži­mas geram miegui
 • ,,Fast Cooling” grei­tas atša­l­dy­­mas
 • Inte­­gruo­tas valdymas internetu.
 • Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas
 • Išma­ne­­­­­s­nis gyve­nimas su „AI Auto Comfort“
 • Anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“)
 • Taupo ener­giją, pini­­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­­mas)
 • R32 šalt­ne­šis
 • Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus
 • Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius toliau dirba buvusiu nustatytu režimu.
 • Nuotolinis valdymo pultelis.
 • Integruotas valdymas internetu ,,Smarthings”
 • Įrenginiui suteikiama 36 mėn. garantija.

Įrenginio instrukcija PDF formatu

Įrenginio techniniai duomenys

Išvalyti
Pasiklausti
Produkto kodas: Samsung Nordic Essential Arise 2.6kW / 3.5kW Kategorijos: , , , Žymos: , , ,

Aprašymas

NORDIC ESSENTIAL

Mėgau­ki­tės išma­ne­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“)


Mėgau­ki­tės išma­ne­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Pagal jūsų norimą tempe­ra­tūrą auto­­ma­ti­š­kai įjun­gia­­mas tas reži­­mas, kuris yra tinka­miau­sias opti­ma­­lioms sąly­goms palai­­kyti.

Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“ prog­ra­mėle per Wi-Fi)

Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­dy­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Vėsi­n­­kite grei­čiau, plačiau ir toliau („Fast Cooling“)

Grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo, tad galite pato­­giai jaus­tis bet kurioje vietoje. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­rio „Boost“ tech­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paskir­s­to­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Gere­s­nis miegas visą naktį („Good Sleep“ reži­­mas)

Gero miego reži­mas – tai speciali funk­cija, skirta užtik­rinti kuo komfor­tiš­kesnį miegą, tuo tikslu auto­ma­tiš­kai regu­liuo­jant aplin­kos tempe­ra­tūrą ir drėgmę. Ši funk­cija padeda palai­kyti opti­ma­lią kūno tempe­ra­tūrą, kad pail­sė­tu­mėte maksi­ma­liai. Be to, paly­gi­nus su įpras­ti­niu vėsi­nimo režimu, įjun­gus šią funk­ciją galima iki 36 % suma­žinti ener­gi­jos sąnau­das.

Taupo ener­giją, pini­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­mas)

Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­mas*. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­gus, tad nerei­kės jaudi­n­tis dėl elek­t­­ros sąskaitų.

Nordic serija. 

“Samsung” N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti patal­pas esant –30°C.

Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“)

Išlai­ky­­kite malo­­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­mi­n­tas iš koro­zi­jai atspa­­­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­­ru­­mas rūdims įrody­tas pasi­­te­l­­kiant 480 val. drus­­kos purš­kimo bandy­mą.

Išsi­­valo pats – auto­­ma­ti­š­kai (Trijų etapų auto­­ma­ti­nis valy­­mas)

Palai­ky­­kite oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą be jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­ma­ti­š­kai išdžio­­vins įren­ginį per trijų etapų proce­dūrą. Ji paša­lina drėgmę 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsau­goma nuo bakte­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Įrenginių specifikacija 2.6kW / 3.5kW

Skirtas patalpų plotui iki m²30 / 40
Vėsinimo nominali galia kW2.5 / 3.5
Vėsinimo minimali galia kW0.9
Vėsinimo maksimali galia kW3.4 / 4.4
Šildymo nominali galia kW3.2 / 4.0
Šildymo minimali galia kW0.7
Šildymo maksimali galia kW6.5 / 6.8
SEER6.0
SCOP4.3
Vėsina prie °C+46
Šildo prie °C-30
Plotis mm820
Aukštis mm299
Gylis mm215
Išorinio įrenginio plotis mm790
Išorinio įrenginio aukštis mm548
Išorinio įrenginio gylis mm285
Energetinio efektyvumo klasėA+
Maksimalus naudojamas el. galingumas W810 / 1100
Įrenginysšilumos siurblys
Sistemasplit
Vidinio bloko tipassieninis
Spalvabalta
Svoris kg9.2
Svoris išorinio bloko kg33
Maksimalus oro srautas m³/h570
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko1
El. maitinimo fazių skaičius1
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm)1/4 – 3/8
ŠaltnešisR32
WiFiyra

Papildoma informacija

Galimi Pasirinkimai

2.6kW galios, 3.5kW galios

Jums taip pat gali patikti…