Akcija!

Samsung AR35 – 2.6kW

572.00  su PVM

Samsung AR35 – 2.6kW

  • Darbinės lauko temperatūros: šaldyme -10/ +46 °C; šildyme -15/ +24 °C
  • Atsi­vė­sin­kite grei­čiau („Fast Cooling“).
  • Kvėpuo­kite tyres­niu oru. HD filt­ras.
  • Mėgau­ki­tės geru miegu. „Good Sleep“.
  • Atvė­sin­kite kiek­vieną kampelį. „2-Way Auto Swing“.
  • Ilgai išlie­kanti vėsa. „DuraFin+“.
  • ,,Auto Restart” funkcija.
  • Nuotolinis valdymo pultelis.
  • Internetinis modulis perkamas atskirai
  • Įrenginiui suteikiama 36 mėn. garantija.

Įrenginio techniniai duomenys

Pasiklausti
Produkto kodas: AR35 - AF21 Silver AR09TXHQASINEU/AR09TXHQASIXEU Kategorijos: , , , Žymos: , , ,

Aprašymas

Suma­žin­kite ener­gi­jos varto­jimą.

Kasdien taupy­kite pini­gus, naudo­dami skait­me­ninę inver­te­rio tech­no­lo­giją. Inver­te­ris palaiko norimą tempe­ra­tūrą atsi­sa­kant dažno įjun­gimo ir išjun­gimo, tad kur kas suma­žėja ener­gi­jos varto­jimo sunau­do­ji­mas. Be to, įren­gi­nyje inte­gruoti stip­rūs magne­tai ir slopin­tu­vas, tad jis veikia kur kas tyliau ir ilgiau tarnauja.

Atsi­vė­sin­kite grei­čiau („Fast Cooling“).

Grei­tai ir efek­ty­viai atvė­sin­kite visą kambarį. „Fast Cooling“ režimu iš pradžių venti­lia­to­rius veikia didžiau­siu grei­čiu, todėl jis atvė­sina arba įšildo kur kas grei­čiau nei veik­da­mas įprastu režimu ir nusta­tytą tempe­ra­tūrą pasie­kia per itin trumpą laiką. Idealu norint grei­tai atsi­vė­sinti nuo lauke tvyran­čio karš­čio.

Kvėpuo­kite tyres­niu oru. HD filt­ras.

Galite neabe­joti, kad oras, kuriuo kvėpuo­jate, visada bus švarus ir grynas. HD filt­ras efek­ty­viai sulaiko dulkes, ore esan­čius terša­lus ir aler­ge­nus. Be to, filtrą lengva išva­lyti – pakanka grei­tai išplauti vande­niu ir galima naudoti vėl.

Mėgau­ki­tės geru miegu. „Good Sleep“.

Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­mas auto­ma­tiš­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą aplin­kos sąly­gos būtų idea­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­sėję. Be to, šis reži­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­mas.

Atvė­sin­kite kiek­vieną kampelį. „2-Way Auto Swing“.

Sukur­kite palan­kią aplinką, kurioje tempe­ra­tūra būtų vienoda kiek­vie­name kampe­lyje. „2-Way Auto Swing“ funk­cija auto­ma­tiš­kai valdo oro srovės kryptį, tad oras po kambarį paskirs­to­mas grei­tai ir toly­giai. Tam, kad būtų užtik­rinta palan­kiau­sia kamba­rio aplinka, venti­lia­to­rius gali pūsti šiltą arba vėsų orą į bet kurią pusę tokiu atstumu, kokio reikia.

Ilgai išlie­kanti vėsa. „DuraFin+“.

Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „DuraFin+“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Techniniai duomenys

Papildoma informacija

Galimi Pasirinkimai

AR09TXHQASINEU/AR09TXHQASIXEU, AR12TXHQASINEU/AR12TXHQASIXEU, AR18TXHQASINEU/AR18TXHQASIXEU, AR24TXHQASINEU/AR24TXHQASIXEU